Back to search results

STUDEBAKER DAYTONA - €27,500

 • Studebaker daytona rxo84tqjm47ii6projhng
 • Studebaker daytona qh87ck3arae8ndkpr6nhz
 • Studebaker daytona uhusic1mtsdzdznrkole9
 • Studebaker daytona v2injcc3fazukvfgvfm6u
 • Studebaker daytona 5uab2mbaxomc0tnb1xb p
 • Studebaker daytona kjk6 vgwxkvc0hpyql2gx
 • Studebaker daytona w6git2owoteeyewus3w3z
 • Studebaker daytona honke wvkieedxoqbvlkk
 • Studebaker daytona dsik4gv mbhthntokl4gu
 • Studebaker daytona wt dpic75lfwser2oja3z

Please call for more information

 • 0 Miles
 • Transmission 69197354786223e29b85070a0695cc247a4c2b215c743673c2d02e864b4cd687 MANUAL
 • Steering ca68a9643bbb915d30839040f432af59e679db8cf98e23a4378cbef2ed805059 LHD
 • RefCode: 20304B1F-BC41-4481-8B21-7391BE8FB8BC